วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สารสนเทศทางการศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา
ความหมายของระบบข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูล หมายถึง ตัวเลข ภาษา หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนคน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมไว้โดยไม่ผ่านการประเมิน การวิเคราะห์ ไม่สามารถนำมาใช้ประกอบในการตัดสินใจได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ จำนวน ปริมาณ เป็นต้น
สารสนเทศ หมายถึง การนำข้อมูลต่างๆมาประมวลผลเพื่อให้มีความหมายหรือมีคุณค่าในการตัดสินใจ เช่นผลการประเมินนักเรียน เป็นต้น
ดังนั้น ระบบสารสนเทศจึงหมายถึงการเก็บหรือการจัดการกับข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
ลักษณะของข้อมูลและสารสนเทสที่ให้ประโยชน์สูงสุด
ในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโบชน์ควรมีลักษณะที่เอื้อต่อผู้ใช้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายสามารถนำมาใช้ได้สะดวกและรวดเร็วตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ ลักษณะของระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ให้ประโยชน์สูงสุดฉะนั้นระบบสารสนเทศควรตอบสนองความจริง 3 ประการ
1.สามารถบอกแหล่งอ้างอิงและที่มาได้ เช่น ห้องวิชาการ ห้องแนะแนว เป็นต้น
2.สามารถค้นคว้าข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามความต้องการ
3.สามารถตอบสนองได้ในเวลาจำกัดเมื่อผู้ใช้ต้องการ จะต้องมีระบบที่ดีมีผู้รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทสเพื่อการศึกษา หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานด้านการศึกษา ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล การประมวลฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้แก่
1.ระบบสารสนเทศช่วยในการเรียนการสอน
2.การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
3.การประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ
4.ระบบฐานข้อมูลการศึกษา
5.ระบบสารสนเทศเอกสาร
ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษานั้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา อย่างมีหลักและเหตุผลของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ดังนี้
1.สำหรับผู้บริหารระดับสูง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญต่อการกำหนดนโยบายการบริหารและการวางแผนพัฒนาการศึกษา
2.ผู้บริหารระดับกลางจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย
3.ผู้บริหารระดับห้องเรียน ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในทุกๆทางเป็นการควาบคุมการปฏิบัติงานในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
4.สำหรับบุคคลทั่วๆไป เช่น นักวิจัย นักวิชาการ หรือนักการศึกษา จะใช้ประโยชน์ในการทำงานทางวิชาการช่วยในการตัดสินใจที่มีเหตุผล หรือเพื่อแสวงหาความรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา
แหล่งอ้างอิง: http://www.csjoy.com/story/net/tne.htm
คำถาม
1.ความหมายของสารสนเทศทางการศึกษาคืออะไร
2.ข้อมูลสารสนเทศมีประโยชน์ในด้านใดบ้าง
3.ระบบสารสนเทศทางการศึกษาเกี่ยวข้องอย่างไรกับการศึกษา
4.บุคคลใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Link ที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยี หมายถึง การนำแนวคิด หลักการ กระบวนการตลอดจนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆในระบบงานต่างๆเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและในวงการต่างๆก็นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์และเอื้ออำนวยในด้านต่างๆดังนี้
1.ด้านประสิทธิภาพ เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
2.ด้านประสิทธิผล เทคโนโลยีจะช่วยให้งานมีผลผลิตอย่างเต็มที่
3.ประหยัด จะช่วยประหยัดเวลา ทรัพยากรและเกิดประโยชน์สูงสุด
4.ปลอดภัย เป็นระบบการทำงานที่อำนวยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีทางการศึกษา คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษาทีครอบคลุมระบบการนำวิธีการมาปรับปรุงประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงยิ่งขึ้น
นวัตกรรม คือ การทำสิ่งใหม่หรือการปรับปรุงสิ่งใหม่ ซึ่งจะนำมาผ่านกระบวนการวิจัยจนเชื่อถือได้ เข้ามาใช้ในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ลักษณะเด่นที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษา
1.จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วนอาจเป็นของเก่าสามารถนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
2.มีการศึกษาทดลองอย่างมีระบบ
3.มีการพิสูจน์ทดลองหรือการวิจัย
4.ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานจนกว่าจะได้รับการเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันแล้วจะกลายเป็นเทคโนโลยี

อ้างอิง: http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/intro2-2.html
http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm


วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ขนมหวานของชาวอิสลาม

ขนมหวานของอิสลามมีหลากหลายชนิด
ส่วนใหญ่ขนมของอิสลามจะทำในงานบุญหรืองานพิธีกรรมต่าง เช่น งานแต่งงาน เป็นต้น การทำขนมหวานนั้นถ้าเป็นงานแต่งงานซึ่งจะรู้กำหนดวันดังนั้นจึงได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า และโดยเฉพาะงานแต่งแล้วจะมีการจัดงานสองวันด้วยกันซึ่งวันแรกจะเป็นวันทำขนมเพื่อเตรียมไว้จัดเลี้ยงแขกผู้ที่มาร่วมงาน ขนมหวานของอิสลามมีดังนี้
1. ขนมหม้อแกง
2. ขนมบดิน
3. ขนมแป้งกวน
4.ขนมสังขยา
5.ขนมกะดูรี
6.ข้าวเหนียวแดง
7.ขนมดอกจอก
ขนมทองพับ